חברה קדישא – שירותים בתשלום

אלה הם שירותי הקבורה שחברה קדישא רשאית לגבות בעדם תשלום:

מקום קבורה מיוחד

הבאת הנפטר לקבורה בהתאם לבקשה מפורשת של המשפחה בבית עלמין שאותו הגדיר המוסד לביטוח לאומי כ"בית עלמין סגור", או בחלקות קבורה מיוחדות שאותן הגדיר המוסד לביטוח לאומי "חלקות חריגות".
משפחת הנפטר תידרש לשלם בעבור הקבורה ולחתום על הצהרה בדבר הסכמתה לקבורה בתשלום. התעריף בעבור חלקת הקבר בבית עלמין סגור או בחלקה מיוחדת אינו קבוע בחוק, והוא נתון לשיקול דעתו של הגוף האחראי לקבורה באותו מקום. (רשימת בתי עלמין סגורים).

שמירת מקום

במקרים שבהם תושב הארץ מבקש לשמור חלקת קבר בעודו בחיים:
התעריף המקסימלי לרכישת חלקת קבר בחיים קבוע בחוק שירותי הדת היהודיים ומשתנה על פי יישוב המגורים. הנחה של עשרים אחוזים ניתנת בעת רכישת חלקה לבן הזוג של הנפטר. הנחה נוספת ניתנת לרוכשים חלקת קבר בקבורה רוויה. התעריף של רכישת חלקת קבר שלא באזור המגורים, גבוה בעשרים אחוזים מהתעריף הרגיל (ובירושלים הוא גבוה בשלושים אחוזים). לעיונכם קישור לרשימת תעריפי רכישת קבר מחיים – נכון לינואר 2014.

קבורת נפטר בעיר שאיננה מוגדרת כמקום מגוריו על פי מרשם האוכלוסין

קבורה זו תתקיים בחלקה חריגה או לעתים בבית עלמין סגור. חברה קדישא רשאית לגבות תשלום בעבור שירות זה. התשלום הוא תוספת של 20 אחוז על המחיר הקבוע במחירון חברות הקדישא.

קבורת נפטר שלא בקבורה רוויה (הנהוגה בחלק מבית העלמין)

בשל המדיניות לעידוד החיסכון בקרקע לקבורה, ברבים מבתי העלמין מוצע למשפחה לקבור את הנפטר בלא תשלום באחת משיטות הקבורה הרוויה. במידה שהמשפחה תסרב להצעה זו, רשאית חברה קדישא להציע למשפחה קבורה בחלקה חריגה בתשלום.

העברת הנפטר לפני יום ההלוויה לשמירה בקירור לאחר שעות העבודה המקובלות

השעות הלא מקובלות הן בימים א'–ה' לאחר השעה 16:00, ובימי ו' וערבי חג לאחר השעה 13:00. אם קיים חשש למוות לא טבעי, תועבר גופת הנפטר בלא תשלום למרכז הלאומי לרפואה משפטית באבו כביר. העברת הגופה למקום הקבורה תיעשה בלי תשלום.

שמירת הנפטר בקירור בשל דחיית מועד הקבורה

התשלום בעבור שמירת הנפטר במקרה כזה ייגבה בעבור היום השני ואילך, ובימי שישי וערבי חג – בעבור היום השלישי. התשלום הקבוע על פי תעריף משרד הבריאות הוא 356 ש"ח ליום.

 

העברת נפטר ממקום הפטירה שנמצא בתחום הרשות המקומית שבה פועלת חברה קדישא אחת, למקום הקבורה שנמצא בתחום הרשות המקומית שבה פועלת חברה קדישא אחרת

התעריף להעברה כזו עומד על 373 ש"ח (החל ב-01.01.2015) בעבור עשרת הקילומטרים הראשונים מתחום השיפוט של הרשות המקומית האחת, ועוד  11.33 ש"ח (החל ב-01.01.2015) בעבור כל קילומטר נוסף עד למקום הקבורה.  (מחשבון ביטוח לאומי).

קבורת נפטר שאינו תושב ישראל

נפטר שהוא יהודי מהתפוצות שנפטר בחו"ל, ושמשפחתו מבקשת לקברו בישראל, ואף ישראלי ששהה בחו"ל זמן רב ושלא שמר על זכויותיו כתושב בביטוח הלאומי. התעריף בעבור הקבורה בישראל אינו קבוע בחוק ונתון לשיקול הדעת של חברה קדישא.

העברת הנפטר משדה התעופה

החברה קדישא גובה תשלום על העברה כזו, כשהתשלום כולל אגרה למכס וטיפול בהוצאת רישיון קבורה.

הלוויה במסלול מיוחד

לשם הספד או מתן כבוד אחרון על פי בקשת המשפחה.

התעריף לשינויים מהמסלול המקובל הוא כלהלן:

  • כשהצוות המלווה קטן ממניין 927 ש"ח (החל ב- 01.01.2015) בשעה הראשונה, ולכל חצי שעה נוספת 464 ש"ח (החל ב- 01.01.2015) .
  • כשהצוות המלווה מונה מניין 1,854 ש"ח (החל ב- 01.01.2015) בשעה הראשונה, ולכל חצי שעה נוספת 927 ש"ח (החל ב- 01.01.2015).

הלבשת הנפטר בתכריכי פשתן

על פי בקשת המשפחה, אז ייגבה ההפרש שבין מחיר תכריכים מיוחדים ומהודרים למחיר תכריכים רגילים.

הסדרי קבורה מיוחדים

מסלול הלוויה שעובר בבית הנפטר ובתחנות נוספות, מלווים נוספים לצורך השלמת מניין, ארון קבורה מפואר (בקבורה נוצרית או אזרחית).

כל תשלום בעבור השירותים הנוספים יתקבל במשרדי החברה בלבד כנגד הנפקת חשבונית או קבלה כחוק. יובהר כי רק חברה קדישא המחזיקה ברישיון קבורה בתוקף מהשר לשירותי דת רשאית למכור חלקות קבר. על עובדי חברה קדישא חל איסור חמור לבקש ממשפחות הנפטרים תשר או כל מתנה או הטבה שהיא בהקשר לעבודתם.

תשלום עבור יסוד למצבה

חברה קדישא רשאית לגבות תשלום בעבור היסוד למצבה מבונה המצבות בלבד.

תשלום עבור קבורת נפטר מחוסר דת או מסופק:

חברה קדישא תבצע בלי תשלום את הובלת הנפטר לבית העלמין ממקום הפטירה למקום הקבורה הנמצאים שניהם בתחומי הרשות המקומית שבה פועלת החברה; או מבית חולים הנותן שירותים רפואיים לתושבי הרשות המקומית שבה פועלת חברה קדישא (על פי הגדרות משרד הבריאות). במקרים אחרים תידרש המשפחה לשכור אמבולנס פרטי ולשלם את ההוצאות. מחיר ההובלה באמבולנס פרטי אינו תחת פיקוח ותלוי בתנאי השוק (לכן מומלץ להשוות מחירים). במידה שחברה קדישא תבצע את ההובלה, יחושב המחיר על פי ההוראות בחוק הביטוח הלאומי (לפי העדכון האחרון, נכון להיום ביטוח לאומי נושא בתשלום על ההעברה).חברה קדישא תבצע בלי תשלום את הובלת הנפטר לבית העלמין ממקום הפטירה למקום הקבורה הנמצאים שניהם בתחומי הרשות המקומית שבה פועלת החברה; או מבית חולים הנותן שירותים רפואיים לתושבי הרשות המקומית שבה פועלת חברה קדישא (על פי הגדרות משרד הבריאות). במקרים אחרים תידרש המשפחה לשכור אמבולנס פרטי ולשלם את ההוצאות. מחיר ההובלה באמבולנס פרטי אינו תחת פיקוח ותלוי בתנאי השוק (לכן מומלץ להשוות מחירים). במידה שחברה קדישא תבצע את ההובלה, יחושב המחיר על פי ההוראות בחוק הביטוח הלאומי (לפי העדכון האחרון, נכון להיום ביטוח לאומי נושא בתשלום על ההעברה).